Blogi

UUSI KUSTANNUSTUKI VOL 2

18.12.2020

KENELLE TUKI ON TARKOITETTU

Uusi kustannustuki on edelleen tarkoitettu yrityksille/ liiketoimintaa harjoittaville säätiöille ja yhdistyksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka-ja muista kuluista.

Lainvalmistelussa on päädytty malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10% liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden.

Tuen piiriin kuuluvat toimialat voit tarkistaa tästä.

Mikäli yritys kuuluu tuettaviin toimialoihin, sen lisäksi edellytyksenä on, että yrityksen oman liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30% vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Ja se voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti. Tuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle.

Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka voivat perustella hakemuksessaan hyvin syitään liikevaihdon alenemiselle.

VERTAILUKAUSI

Vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 kesäkuu-lokakuu myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu (1.6.2020 – 31.10.2020)

Tukea voi hakea 26.2.2021 asti.

 

MUIDEN TUKIEN VAIKUTUS KUSTANNUSTUKEEN

Erona edelliseen kustannustukeen, tässä jo saadut tuet, eivät vaikuta uuden kustannustuen määrään JOS tuet yhteenlaskettuina EIVÄT ylitä 800 000 euroa.

 

KUSTANNUSTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET JA MYÖNTÄMISEN ESTEET

Lakiesityksen mukaan tukea ei voida myöntää seuraavissa tilanteissa:
 

 1. Yrityksen tukikauden liikevaihto ei ole laskenut yli 30% vertailukauden liikevaihtoon nähden.
 2. Maksettava tuki olisi alle 2000€.
 3. Yrityksen päätoimiala ei kuulu tuen piiriin ja yrityksellä ei ole erityisen painavia syitä koronapandemiaan liittyen liikevaihdon laskulle.
 4. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
 5. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
 6. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
 7. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
 8. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
 9. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa *

* Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

a .se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),

b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),

c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,

d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,

e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

 

JOUSTAMATTOMAT LIIKETOIMINNAN KULUT JA MENETYKSET

Kustannustuen määrään vaikuttaa yrityksen ilmoittamat tukikauden muut kulut ajalta 1.6 – 31.10.2020 kohdistuvia joustamattomia liiketoiminnan kuluja ja menetyksiä, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea.

Joustamattomat kulut ovat sellaisia eriä, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymilla vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis silti huolehdittava näiden erien suoritteista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

Joustamattomien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla erilainen.

Alla on listattu esimerkkejä kulutyypeistä, joita voidaan hyväksyä joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin. HUOM, lista ei ole tyhjentävä, vaan alla on lueteltu esimerkkejä. Tukikelpoisuus ratkaistaan aina yrityskohtaisesti kustannustukea myönnettäessä.

Vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta:

 • Yrityksen kiinteistöön/toimitilaan liittyvät vuokrakulut (kuten tila- ja tonttivuokra)
 • Hoitovastike
 • Sähkö, vesi, kaasu, höyry
 • Vartiointi, tilojen valvonta ja turvallisuusjärjestelmät
 • Joustamattomat siivouskulut, jätehuolto
 • Kiinteistön vakuutusmaksut ja kiinteistövero
 • Ajoneuvojen lakisääteiset vakuutusmaksut ja verot
 • Tienhoitomaksut
 • Kiinteistöön liittyvän lainan korkokulut
 • Joustamattomat taloushallinnon, kirjanpidon ja tilintarkastuksen kulut
 • Joustamattomat tietoliikenne- ja puhelinkulut
 • Liiketoiminnassa käytettävien eläinten ylläpitokulut
 • Vuokratakauskulut ja pankkitakauskulut

 

Laite- ja esinevuokrat

 • Leasing-ajoneuvojen kulut
 • Leasing-elektroniikka (esim. tietokoneet, näytöt, puhelimet)

Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

 • Joustamattomat franchising-maksut
 • Joustamattomat taksien välitysyhtiökulut
 • Teosto-maksut
 • Tietokoneohjelmistojen lisenssimaksut
 • Joustamattomat serverikulut (ulkopuoliselta palveluntarjoajalta hankittu)

Välttämättömät vuokratyövoiman kulut

Välttämättöminä vuokratyövoiman kuluina pidetään esimerkiksi sellaisia vuokratyövoimakuluja, jotka vastaavat sellaisia yrityksen oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan taikka liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Muita kuin välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja ei voida tukea. Yrityksen tulee pyydettäessä esittää selvitys käytetyn vuokratyövoiman välttämättömyydestä yrityksen liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

Joustamattomat menetykset

Joustamattomilla menetyksillä tarkoitetaan esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneita yrityksen suorittamia ennakkomaksuja. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi matkailuyrityksen suorittamia ennakkomaksuja hotelleille tai palveluntarjoajille, joista yritys ei ole matkan peruuntumisesta huolimatta saanut palautuksia. Yrityksen tulee pyydettäessä pystyä todentamaan, että hakemuksella ilmoitetut menetykset ovat lopullisia, eikä niistä ole kohtuudella saatavissa palautuksia ennakkomaksun saajilta itseltään tai muulta taholta.

Esimerkkejä kulutyypeistä, joita ei lähtökohtaisesti voida pitää kustannustuen määräytymisperusteiksi hyväksyttävinä joustamattomina kuluina tai menetyksinä:

 • Poistot
 • YEL-maksut ja TyEL -maksut
 • Terveydenhuolto
 • Arvonalentumiskirjaukset
 • Lainanlyhennykset ja pääomavastike
 • Osamaksuerien lyhennykset
 • Kertaluonteiset kulut
 • Polttoaine (aine- ja tarvikemeno)
 • Jäsenmaksut
 • Luottotappio
 • Pankkikulut
 • Finnveran takaamien lainojen hoitokulut
 • Markkinointikulut

 

Uudesta kustannustuesta voitte lukea lisää Valtionkonttorin sivuilta.

Sinänsä tulee hassuun aikaan tämä hakemuksen julkaisu. Mutta kuten ennenkin, minulle voi laittaa sähköpostia ja viestiä, jos tarvitsette apua hakemuksen kanssa. Joulun aikana myös ihan normaalisti voi minulle laitella viestiä, mailia ja soitella.

 

Terveisin Honi

 

Article image
< takaisin
OTA YHTEYTTÄ